Luuletaja

A. S. Puschkini laul, ümberpannud Jakob Tamm.

Kui pole loitnud luuletajal
Tuld hinge sees weel Apollon,
Siis alatumalt sellel ajal
Weel muresse tal murtud on.
Õrn kannel suigub seisu riigis,
Waim uinub külma une all…
Ja ilma langend laste liigis
Ehk on ta kõige alamal,
Kui aga taewa kutse healt
Ent kõrw ju helisemas märkab,
Siis alles luuletaja ärkab,
Kui kotkas üles kalju pealt,
Ja kaugele ta kurwal palgel
Läeb ilma rõõmust rutuga
Ning ebajumalate jalgel
Ei oma kaela alanda.
Ta jookseb metslik, külm ja walju
Ja segadust ja heli täis
Siis mere kaldale, kus kalju,
Ehk metsa, kus nii üksi näis…

Oma Maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 6, 15. juuni 1889, lk 384.

Prohwet

M. J. Lermontowi laul, ümberpannud Jakob Tamm.

Sest aast, kui Igawene-Waim
Mind prohwetiks on pannud ilmas,
Mul näha, kuulda: kurjus, laim;
Luen hõelust inimeste silmas.

Ma armastuse õnnistust
Ja tõe walgust kiitma tõtsin —
Kuid ligimistelt mõnitust
Ja kiwi hoopa wastu wõtsin.

Pea peale tuha puistasin
Ja läksin ära laiast linnast:
Ma kõrbe peale astusin,
Kus Looja armust toidan ennast.

Siin kõrbe peal mind mõistab ilm,
Ja Igawese tahtmist täidab;
Siin iga täht, et hiilgel silm,
Mu kõnet kuulatawat näitab.

Kui aga läbi linna weel
Mind wäsind jalad käigil kandwad,
Siis wanemad, kes waatwad teel,
Nii lastel naerdes teada andwad:

“Et waatke, seal on näitus teil,
Kes uhkuse eest kannab häbi:
Hull tahtis tõendada meil,
Et Jumal räägib tema läbi

Et waatke lapsed otsa tal:
Kuis kahwatand ta kõnnib wäljas,
Kuis katkend räbalad tal seljas,
Kuis on ta põlastuse all.”

Oma Maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 6, 15. juuni 1889, lk 383.

Prohwet

A. S. Puschkini laul, ümberpannud Jakob Tamm.

Lai oli kõrbe liiwane:
Ma janus tahtsin tõeweele;
Üks ingel-kuue tiiwane
Seal ilmus minu ette teele.
Ta õrnalt, hellalt kergel käel
Mu silmi puutus salawäel:
Ja silmad läksiwad mul lahti:
Ma wõisin saatusesse wahti.
Siis minu kõrwu puutus ta —
Ja nendes tuli muutus ka:
Sai kuuldwaks taewa kohkumine
Ja inglite lend ülewal,
Weeloomade käik laente all
Ja pungakeste puhkemine.
Mu suhu käe ta sirutas,
Suust keele ära käristas —
Mu keele waleliku, hõela,
Ja sõrmil suhu seadis ta,
Et wõiksin jälle rääkida,
Mul keeleks targa ussi nõela.
Siis mõega ta mu rinda lõi
Ja südame sealt wälja lõhkus,
Ning südameks mull süe tõi —
Tõi süe, mis nii leegil õhkus…
Kui surnud olin kõrbes nüid —
Seal kostis taewast kõrgem hüid:
“Oh ärka prohwet, näe ja kuule
Käi ilmas, külwa sädemeid,
Mu tahtmist hüidgu sinu huule
Ja sõnal läitku südameid!”

Oma Maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 6, 15. juuni 1889, lk 383.

Ingel

M. J. Lermontowi laul, ümber pannud Jakob Tamm.

Ööl ingel seal lendas, kus tähed ja kuu,
Ja sulawalt laulis ta suu;
Kuu, tähed ja pilwed kõik kuulasid pealt
Ta laulu ja taewalist healt.

Teel õnnest ta laulis, mis õntsuse sees
On õiglastel oodata ees,
Ja wägewa Loojale kiitust ta tõi,
Et armul maailma ta lõi.

Üht hinge nii hõlma sees ülewelt siis
Ta elu ja murele wiis.
Ja õrnalt ta helisew, taewalik heal
Jäi hingesse elawalt seal.

Hing kaua, kui koormatult, ilma peal käis,
Rind imelist igatsust täis:
Ei heali, mis kuulis ta taewasel auul,
Wõind anda tall maapealne laul.

Oma Maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 6, 15. juuni 1889, lk 382.

 

II. Poltawa.

(Vt algust siin ja siin.)

Aleksander Sjergejewitsh Puschkini luulelugu.
Wene keelest ümberpannud Jakob Tamm.

Teine lugu.

Masépa sume südamest;
Ta maadleb walju mõtetega.
Maria pehme pilkudega
Seal waatab oma wanakest.
Küll põlwedest tal kinni wõttes
Ta hoiab teda armuga;
Kuid seda, mis Masépa mõttes,
Ei armu õrnus uinuta.
Sest neiu ees nii külmusega
Ta istub mõtel hoolmatal
Ja armu iha peale tal
Wast wastab aina waikusega.
Meel mures, nukrus näu peal,
Maria astub üles seal
Ja räägib raske südamega:

Oh kuule, hetman, sinu eest
Ma unustasin kõik siin ilmas!
Sind armastades hinge seest
Üks asi mul wast oli silmas:
Su armastus… Ma õhinal
Tõin oma õnne ohwriks tal.
Kuid teda me ei kurda taga…
Kas mäletad: sel ööl, kui sind
Ma wõtsin wastu — wandsid aga
Sa ikka armastada mind?
Kuis täidab wanne tegudega?

Masépa.
Mu sõber, sul ei õigust siin!
Oh jäta maha mõtte piin:
Sa koormad südant kahtlusega.
Ma näen: sa ei mõista mind,
Sa oled liiga, liiga äge.
Maria, usu, enam sind
Ma armastan, kui auu ja wäge!

Maria.
Kõik pole nii, kuis kõneled
Su arm, kas on weel osaks mulle?
Sa minu eest nüid põgened,
Nüid olen ma ju igaw sulle.
Sa päewal ülemille läed,
Ja mina — kodu mures suures,
Sa öösel ikka üksi jäed,
Ehk sant, ehk jesuit su juures.
Sa wastad külma waatega
Mu armu õrna õhinalle,
Sa jõid weel hilja, tean ma,
Jõid terwit proua Dulskajalle…
Kes on see Dulskaja?

Masépa.

Ja sul
Sest kade meel? Kas wanaduses
Weel ujub süda iluduses
Ja kiirgab armul kärsitul?
Wõi hakkan mina ägedaste,
Kui noormees, ihkel ohkama,
Ja naisi nõnda nobedaste
Siin silmakirjaks kiusama?

Maria.
Ei, seleta kõik selgelt sina
Ja wasta otse, nagu wiis!

Masépa.
Su waimu rahu soowin mina
Maria, olgu, kuule siis:

Ju ammu töö me ette wõtnud,
Nüid aga käes ta kihamas.
Meil tähtis aeg on kätte tõtnud:
Suur heitlus ees meid ootamas.
Kül ammu päid me painutanud
Ja alanduses ohkanud:
Warssawa meid on wautanud,
Ja Moskwa wõim meid muljunud,
Kuid sõuda iseseiswal sammul
Ukrainal ammu aeg on käes —
Nüid rohkem wabaduse rammul
Ma tõttan Peetri wastu wäes;
Kõik walmis: asja arutustes
On Stanislaw ja Kaarel ka,
Wõib olla, sean ma segadustes
Weel trooni üles tugewa.
Seks hoolsaid sõpru tarwis aga:
Mul würsti proua Dulskajaga
On jesuit, on sant ka weel,
Kes asjal südilt hoogu andwada:
Nad kohe minu kätte kandwad
Kõik teiste teated sala-teel.
Siin on mu tähtsad tunnistused.
Kas oled rahul? Unistused
Kas otsas nüid?

Maria.
Oh armas mees,
Sa wägewaks saad võimu sees!
Sul kroon ka nagu loodud kanda,
Ta sünnib sulle!

Masépa. 
Aeg weel on ees!
Torm tõttab… otsust raske anda,
Kes teada wõib, mis ootab mind?

Maria. 
Mul pole hirmu hinge taga —
Su wõim on suur! Troon ootab sind,
Ma tean.

Masépa.
Kui surm, kui nuhtlus aga?…

Maria.
Ka sinu kaasas surrma läen.
Kuis wõiksin maha jääda mina!
Kuid ei, su waatest wõimust näen.

Masépa.
Sa armastad mind?

Maria.
Küsid sina!…

Masépa.
Siis wasta: kumb on kallim sul,
Kas mees, wõi isa?

Maria.
Kallim mul…
Mis tarwis seda? Hirmutada
Sa tahad mind. Eks sinu eest
Ma kõik ju kiskund hinge seest.
Kõik katsund ära unustada.
Wõib olla (raskeks läheb rind)
Ehk isa wandund ära mind,
Ja kelle pärast?

Masépa.
Olen mina
Siis kallim sul?…

Maria.
Kuis nõuad sina!

Masépa.
Mis, wasta!

Maria.
Arwa ise, piin!…

Masépa.
Noh kuule, oleks tarwis siin
Kas tal, või mul just surma minna
Ja sinul woli walida,
Siis — keda surma saadad sa,
Ja kellel awad armu rinna?

Maria.
Ah küllalt! ära waewa mind!
Sa kiusad.

Masépa.
Wasta, käsin sind?

Maria.
Sa oled äritud ja walju…
Oh, ära pahanda! Kui palju
Ka nõuad, kõik sul ohwriks wiin;
Kuid jäta nüid, ju kadan mina.

Masépa.
Maria, pia meeles sina,
Mis ütlesid nüid mulle siin…

Kül waikne on Ukraine öö.
Kõik taewas selge. Säral tähed.
Õhk uinund. Orus udu wöö.
Wast laiad papli puude lehed
Weel waewalt, waewalt liiguwad.
Kuu kiired walgut kaldawad
Masépa suurte aedadesse,
Mis waikuses kõik wiibiwad,
Ja uhke lossi akentesse.
Kõik uinund kaugel, ligidal,
Kuid loss ei hinga une süles.
Seal ühes tornis akna al
Täis mõtteid taewa poole üles
Weel waatab Kotschubei: ta wang,
Tal hinge muljub mure hang.

Surm homme käes. Kuid surma — seda
Ta ootab ju: ei karda teda;
Mis kurwast elust kahju tal:
Surm on ju uni mulla al,
Haub warju paigaks abitumal.
Suik sõuab ju… Kuid tõde Jumal!
Kuis wajuda nii wõimetult
Just mängu-kanniks kurjuselle —
Tsaar ise tema armetult
On annud enda waenlasele;
Kuis autult elust lahkuda
Ja ühes sõpru hukata
Ning nende wannet wastu wõtta;
kuis wihamehe waate ees
Nii süitult seista surma sees;
Kuis alla haua hõlma tõtta,
Kui kedagi ei tea ka,
Kes teutust wõiks tasuda!

Tal tuli meelde mure käigil
Siis läinud aeg nii selgelt seal,
Mil helises weel õnne läigil
Täis õrnust tütre laulu heal;
Tal tuli meelde kodu-maja,
Kus leidis rõõmu, rahu ka
Ja auu ja kõik, mis elus waja,
Mis ise kõrwa heitis ta —
Ja kelle eest?

Seal lukku aga
Ju pandi wõtit. Kurblik mees
Nüid ärkas, mõtles: “Minu ees
On warsi waigistaja waga.
Jah, wangitorni tuleb nüid
Mu ette patu andeksandja;
Nüid tuleb Selle käsuandja,
Kes murdis ristis meie süid…
End walmistan, et wastu wõtta
Weel Lunastaja ihu, werd —
Siis julgest surmale wõin tõtta
Ja maha jätta mure merd!”

Wang waibund waimu soojal sunnil
Seal ootab pilku isuga,
Kus Kõrgemale kurwal tunnil
Wõiks waiimu wälja walada.
Kuid mitte preestrit ta ei näinud —
Seal tõine wõeras  talle läinud:
Ta Orliku näeb enda ees.
Ja suisa põlastuse sees
Talt küsib kurwalt kannataja:
“Sa oled siin, sa walju mees?
Miks weel Masépa surma ees
Mind eksitab, mis on tal waja?”

Orlik.
Weel wastuselle nõuan sind!

Kotschubei.
Ma wastasin ju; jäta mind
Ja mine siit!

Orlik.
Weel tunnistusi
Sult nõuab hetman siin.

Kotschubei.
Miks weel?
Kõik kõneles ju minu keel,
Mis tahtsite: mu awaldusi
Ma ütlin waleks ilma ees.
Eks hetman ole õige mees,
Mis muud siis weel?

Orlik.
On teada antud,
Et wäga rikas olid sa
Ja et sul mitmes kohas ka
Dikankas *) wara warju pantud.
Surm muidugi siin ootab sind, —
Su warandus — sa mõistad mind —
On kroonu oma. Seadus teda
Sult nõuab, ise tead seda.
Ma küsin sinult: kuuluta,
Kus waranduse warjand sa?

*) Dikanka = Kotschubei küla. A. P.

Kotschubei.
Te pole eksind. Ütlen sulle:
Kolm wara oli rõõmuks mulle.
Üks oli neist mu ausus siin,
Mult selle riisus muljuw piin;
Ja teine — pian kõnelema —
Mu tütre ausus oli tema.
Ma walwsin teda kõigest wäest —
Masépa selle kiskus käest.
Kuid wiimse wara wõimsamine,
Mu kättemaksmist — hoidsin ma —
Wiin taewa trooni ette ta!

Orlik.
Ah, jäta järel sonimine;
Eks täna ots su elu-teel,
Siis heida unistused maha;
Siin pole nalja. Wasta weel,
Kui uusi piinasi ei taha:
Kus raha on?

Kotschubei.
Sa hirmus mees!
Kas jätad järel küsimisi?
Eks oota, kui ma haua sees
Ju olen, hetmaniga isi
Mu wara minge waatama
Ja werel wõidud sõrmedega
Mu keldrid lahti kiskuma:
Kõik hääwitama kiirusega.
Mu tütar mõtle ühes ka:
Kõik teab ta teile awaldada,
Teid wara juure juhatada;
Kuid pühalikult palun ma,
Nüid jäta mind ja mine ära!

Orlik.
Wõi nii! Kus raha, kuuled sa?
Kus on ta warjul, awalda,
Ehk tuleb järeldus täis kära!
Noh, mõtle: olen ootamas.
Sa alles wait… Hei, timukas!”
See ilmub seal.

(Järg tuleb.)

Oma Maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 5, 31. august 1886, lk 147-150.

 

Ingel (Ангель).

Lermontowi laul. Ümber pannud J. Kunder.

Kesk öö ajal taewa all ingel käis
Ja waikeselt laulma ta näis;
Õhk kuulas ja kuulasid tähed ja kuu,
Kuis helises ingli suu.

Ja hingede õntsusest laulis ta keel,
Kes Eedeni õite seas weel,
Ja Jumala wägewust kiitis ta ka
Seal sulawa sõnadega.

Ta südamel sonis üks hingekene,
Seda hällis ta ilmale.
Ja õrnakse hingesse ingli wiis sai,
Ta kõrwasse kõlama jäi.

Ja kaua weel lapsele helises ta
See ingli wiis sõnadeta.
See ingli laul helises ilusam tall’
Kui keegi heal taewa all.

Oma Maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 5, 13. august 1884, lk 120.

Puri (Парусь).

Lermontowi laul. Ümber pannud J. Kunder.

Üks puri paistab laente laugel
Ja ujub üksi edasi…
Mis otsib siin ta kodust kaugel?
Kes sundis teda seieni?

Tuul wilistab ja langeb laene,
Mast maru küüsis kaldubge…
Ei õnne otsi tema waene,
Ei õnne eest ta põgene!

Ta pea kohal kuldne päike,
Ja sini wesi silma ees;
Ta aga ihkab tormi käike,
Kui oleks rahu maru sees!

Oma Maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 5, 13. august 1884, lk 120.

Palwe (молитва).

Lermontowi laul. Ümber pannud J. Kunder.

Kui elu kurwal korrala
Mu süda koorma all;
Üht imepalwet pidada,
Siis tuleb meelde mull.

Ta sees on taewa hinge õhk,
Ta sõnal elu tiib,

Ta soojases kaub mure rõhk,
Üks ingel seda wiib.

Mult kaub koorm ja kurblik meel
Ja kahtlus kaub ka,
Ma usun nüüd, ma nutan weel….
Ja terweks saanud ma.

Oma Maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 5, 13. august 1884, lk 119.

Siga tamme all

Iwan Krõlowi mõistulaul, ümber pannud Jakob Tamm.

Sõi siga suure tamme all,
Kord ennast tõrusid nii täis, kuis isu kandis.
Täis kõht tõi une peale tall.
Kui uni wiimaks järgi andis,
Loom kärsa tamme juuri purustama pandis.

“Sa teed ju puule paha nüid!”
Nii kostis tammelt kaarna hüid:
“Ta kuiwab ära ju, kui juured wälja kisud!”
— “Las’ kuiwab!” kostis rõhkija:
Mis rõemu teewad mull need risud!
Ei nendest tulu tunne ma.
See tamm, eks wõinud hääbuda siit ammu.
Kui poleks tõrusid — neist raswa sain ja rammu.”

“Sa tänamata loom!” tamm wastas talle seal:
“Kui wõiksid kärsa kergitada wäha,
Siis saaksid kohe näha,
Et tõrud kaswawad ju minu peal.

***

Nii tõlbats, kelle waim on pime,
Ka laidab haridust, et ime!
Ja laimul lausa teadust lööb,
Ei tunnegi, et ise nende wilja sööb!

Oma Maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 4, 31. märts 1887, lk 188-189.

Poltawa II

Aleksander Sjergejewitsh Puschkini luulelugu.
Wene keelest ümberpannud Jakob Tamm.

(Järg.)

Aeg segane siis oli käes,
Mil Wenemaa nii wõimu wõttes
Ja elu heitlusesse tõttes,
Ju wõrsus Peetri waimu wäes.
Kül oli koolitaja walju
Tal *) antud; wäga wahwaste
Roots peksis teda, peksis palju
Ja karistas nii kangeste.
Kuid kandes karistuse jõudu
Ei kohkund ta, waid kogus jõudu
Ni wasar klaasi purustab,
Kuid rauda tema teritab.

*) Wenemaale.

Au kasutumal kiidu läigil
Käis Kaarel kardetawal käigil:
Ta tõttas Moskwa poole seal,
Ja pillas teel nii Wene wäge,
Kui torm wast pillab tolmu mäge
Ja rõhub rohtu aasa peal.
Ta tõttas teel, kus meie ajal
Käis teine wägew waenlane *),
Kui kiire langemise kajal
Ta kautas oma kõrguse.

*) Napoleon.

Ukraina lainetas. Tal rammu
Ju waimu ootel õõgus ammu.
Kõik endse olu ihkajad
Seal rahwa sõda joow’siwad
Ja nõudsiwad nii nurinaga,
Et hetman sidet *) hääwitaks,
Ning Kaarlit kõige õhinaga
Nad ootasiwad aitajaks.
Masépa ümber mässu kisa
Ju kerkis üles: “Aeg on käes!”
Kuid wana hetman, nõnda wisa,
Weel seisis ustawuse wäes.
Ja nüidgi, nagu enne ammu,
Ta seadis hoolsalt oma sammu,
Ei kisa nähtud kuulwat weel,
Waid tõttas järgelt pidu teel.

*) Sidet Suure-Wenemaaga.

“Mis hetman!” mehed rääkisiwad:
“Ta wana meil, ta wõimetu;
Ju rasked waewad riisusiwad
Talt kerge waimu kärsitu.
Miks walitsuse keppi kannab
Ta weel nii wärisewal käel —
Aeg praegu head lõikust annab:
Wõiks Moskwa peale minna wäel!
Kui oleks wana Doroschenko *),
Noor Samoilowitsch **), või ka weel
Paléi ***), ehk jälle Hordojénko +)
Eestwedajaiks meil waenu teel,
Siis poleks wõinud wõeral wäljal
Me wennad lumes langeda ++)
Ja nukralt wabaduse näljal
Ei ohkaks nüid me asjata.”

Nii omawoli õhinaga
Seal noorus rääkis nurinaga
Ja uuendusi ihaldas;
Ning nõnda mõttes mässawas
Bogdani *) wõidud õnnelikud,
Kõik tingimised tarwilikud
Ja endsed hädad unustas.
Kuid wanadus käib waiksel käigil
Ja waatab ette hoolega:
Mis wõimatu, mis wõimuläigil
Ei kindlaks tee ta korraga.
Kes tungib mere täiusesse,
Mis seismas jäise katte all?
Kes astub waimul uuriwal
Ka salaliku südamesse?
Mis ihad sinna istutand
Ja waimu wiljaks waimustanud —
See seisab sügawuse süles,
Kust siis, kui aeg kõik arendand,
Wõib olla ärkama saab üles.
Kes teab? Masépa ommete
Just seal, kust leeb tal südant läitab,
Weel wagusust, weel waikust näitab
Ja lükkab asju lihtsaste.
Sest kudas oskab osawaste
Ta sobitada sõbrustust;
Kuis mõtteid pöörda mõnusaste
Ja kätte saada saladust!
Kuis südamliku sõnadega
Kül pidudel nii palawalt
Wast kurdab ühes wanadega
Ta endisi aega ohkawalt!
Kuis kiidab priiust kärsitulle,
Kuis rihmab seadust rahutulle,
Kuis kurdab ühes kurwaga
Ja räägib targu totraga!
Wõib olla, wähedel on teada,
Et süda tal nii sapikas,
Et soowib wastastelle seada
Ta püigi paelu salajas;
Et pilkamist ka pisematgi
Ei unustand ta elus weel;
Et astet kõige autumatgi
Ei põlga tema püigi teel;
Et ta ei hooli pühadusest,
Ei heldusest, ei armastusest,
Ei tunne tänu hinge al:
Et aina werewoolu ihkab,
Et aina werewoolu ihkab,
Et priiust hinge põhjast wihkab,
Et isamaad ei ole tal.

*) Bogdan Ehmelnitzki (waata eessõna).

Ju ammu kurje mõtteid kandis
Nii wargselt warjul wanamees.
Kuid waenlik pilk kõik tähel’ pandis
Ja mõistis mis tal mõtte sees.

— “Ei, ahne loom, ei hääwitaja!”
Nii kirus mõttes Kotschubei:
“Ei puudu mina sinu maja,
Mu tütre wangitorni, ei:
Sa, kelm, ei lõpe tuleleegil,
Ei lange ausa mõõga löögil,
Ei, see on wäha minu wäes.
Kül Moskwa timukate käes,
Nii wõimetumal wabandusel
Nii asjatumal õiendusel
Sa wannud päewa wihas seal,
Mil olid meie waru peal,
Sa wannud pidu siis, mil mina,
Su terwiseks jõin tänades,
Ja ööd, mil õrna õie sina
Meilt wiisid ära waikuses!”

Jah! Kotschubeid kord sõprus-ahel
Masépa külge kinnitas;
Seal saladusi nende wahel
Ei olnud ial olemas.
Nad kõrwu sõjas sõdisiwad,
Nad kõrwu waenlast wõitsiwad,
Nad pikki nõusid pidasiwad,
Head teine teisel soow’siwad —
Masépa Kotschubeile sugu
Seal awaldaski oma lugu
Ja ettewõtteid ilmutas,
Ja tulewasest tegewusest,
Kül wõitudest, kül wägewusest
Nii ääri mööda arutas.
Ja kuidas oli ustaw talle
Siis Kotschubei nii kindlaste,
Kuid nüid ta wiha õhinalle
On annud ennast täieste;
Ta südant ainus iha täidab,
Hing tunneb ainust ässitust:
Kas ise waub, wõi kas ta wõidab —
Ja tasub tütre teutust.

Kuid ärkand mõtet hinge taga
Weel püiab tema warjata.
“Ta ootwat mures surma aga,
Haud wõida üksi aidata.
Masépa wastu ta ei kandwat
Kül wiha; tütrel olla süid.
Ka tütreleta andeks andwat:
Las wastab Jumalalle nüid,
Miks sõudis teutuse saatel
Ta heitis kõrwal õntsuse…”

Kuid ise aga kotka waatel
Ta otsib sõpru endale,
Ta otsib sõpru hirmumataid
Ja kiusatustes kohkumataid.
Kõik naisele ta kõneles *),
Ja ammugi ju hoolsuses
Ta rasket kaebdust kokku rajab;
Ja waikimata wihaga
Ta naine kõige nõudega
Seal õõgel teda taga ajab.
Öö waiksusestki woodi peal
Ta sunnib teda, sunnib seal
Kül silmawee, kül palwe läbi,
Et tajuks ära tütre häbi,
Ning nõuab wannet — wiimaks mees
Ka tõutab kõik wande sees.

*) Masépa noomib ühes kirjas Kotschubeid selle eest, et tema üle tema uhke ja tark naine walitseb. (A. P.)

Ja Kotshubeiga ühel meelel
Seal astub Iskra *) hoolsaste.
Nad mõtlewad: “Kül kaebe keelel
Me wautame wastase.
Kuid kes on see, kes kindlusega
Ja ühes kasu ootes ka
Nii kardetawa kaebtusega
Läeb Peetri ette peljuta
Ning juhib asjad julgusega?”

*) Iskra, Poltawa polkownik, Kotschubei seltsimees, kes temaga ühel mõttel töötas ja ühte wiisi kannatas. (A. P.)

Poltawa kasakate seas,
Kel põlgtust osaks piiga andis,
Ka oli üks, kes lapse ias
Ju õrnal teda hinges kandis.
Kül tihti, õhtul, hommikul
Nii raskel rinnal rahutul
Mariat ootas murelikult
Ta wiibis waikselt wõsa sees;
Kui aga neiut enda ees
Ta nägi, hingas õnnelikult.
Kuid lootust kül ei leidnud ta,
Ei piinand neiut palwetega,
Sest kartis, et nad kasuta.
Kui teised kindla julgusega
Marial kosjas käisiwad,
Jäi murega ta ikka maha.
Kui wiimaks kohkel kuulsiwad
Ta kõrwad kurwa jutu taha,
Kui karistawalt rahwa keel
Maria peale muda heitis,
Ka sealgi mees, ehk seda peitis,
Ei wõinud ennast wõita weel…
Kui tema kuuldes kogemata
Masépat keegi nimetas,
Sis walgeks läks ta wiibimata
Ja waate maha wautas.

Kes kuu ja tähte walgel weel
Nii süda öösel sõidab teel?
Ja kelle hobune kül kiirul
Nii wirgast jookseb slepi wiirul?

Seal sõidab kasak seisuta, —
Ei kasak puhkust armasta
Ei laane sees, ei lagendikul,
Ei kohutawal kuristikul.

Mõõk helgib tal kuu kiirde ees,
Kuld kõliseb tal koti sees;
Ka hobune öö õrnal walgel
Ei komista, ei kohku jalgel.

Kuld tarwilik on käijale,
Mõõk rõõmustajaks mehele,
Ka tubli ruun on rõõmustaja,
Kuid kübarat tal rohkem waja:

Sest kübara eest jätaks ta
Kül ratsu, mõõga, raha ka,
Ja annaks kübara wast ära,
Kui otsas oleks elu sära.

Miks piab kübart kalliks mees?
Sest et seal kaebekiri sees;
See kaebtus Kotschubei käest kanda
Masépa peale Peetril’ anda.

Masépa aga alles weel
Ei äikse häda aima eel:
Ta endist wiisi asju ajab.
Üks jesuit *) on abiks tal,
Kes rahwa mässu kokku rajab
Ja säeb trooni salajal.
Öö süles, kui kõik sängi tõiwad,
Nad arutused ette wõtwad:
Küll mässust lootwad hulka head,
Kõik teated numbre alla kandwad
Kül oma kaubaks Peetri pead
Ja wassalite **) wannet pandwad.
Üks sant, see käib seal tihti ka,
Kül teadmata on, kust ta tõttab;
Ja Orlik ***) asja-ajaja,
See teda lossis wastu wõtab.
Ja kihwti kõigis külwawad
Masépa teendrid mõnusaste:
Kül Doni ääres, osawaste
Nad hüidwad üles kasakad;
Kül slepi rahwaid ässitawad,
Kül Dnjepri mässu mehi ka +)
Nad hukkatusel hirmutawad,
Mis Peetri wõim neil pakkuda.
Masépa wahwalt ümber waatab,
Ta kirjad käiwad kõigil pool:
Seal Krimmi Tatarlasi saadab
Ju Wene wastu tema hool;
Seal Poolakat ta üles hüiab,
Seal hüiab Türklast üles ta,
Seal Kaarlit kinnitada püiab,
Seal piab sõprust Peetriga.
Ja Wenemaale surma wõrku
Ta tahab walmis teha nüid;
Ei kuri tahtmine tal nõrku
Ei nõrku nõu, ei paha püid.

*) Jesuit Selenski, würsti proua Dulskaja ja üks kodumaalt wäljaaetud Bulgaria ülempiiskop oliwad pea tegelased Masépa äraandlikuis õiendustes. Wiimane käis sandi näul Poolamaalt Ukrainasse ja tagasi. (A. P.)
**) Wassal on laenuwalitseja, see kel mõni maakond teise käest laenuks walitseda saadud.
***) Philip Orlik, kindral-kirjutaja, Masépa asja-ajaja, sai pärast Masépa surma (1710) Kaarel XII. käest Weike-Wenemaa hetmanni tühise aunime, läks wiimaks Muhamedi usku ja suri Bendéras 1736 aasta ümber. (A. P.)
+) Dnjepri jõe äärseid saporogi kasakaid.

Kuid kuidas kohkus ta, kui äike
Ju wiskas alla välgu läike!
Kui ausad Wene ülemad *)
See kaebduse, mis saiwad nad,
Ta enda kätte tallitiwad,
Ja ähwarduste asemel,
Kui ohwrile nii heldusel
Weel lahkust armu läkitiwad;
Masépa auusust uskudes,
Ja kaebdust kiusuks arwates,
Ning teutuseks tunnistades
Tsaar ise Juudast **) waigistas:
Ta neid, kes kaeband, karistates
Ka taltsaks teha tõutas.

*) Sala sekretar Schafirow ja grahw Golowkin, Masepa sõbrad ja warjajad; nende peal piab õiguse pärast Masepa pealekaebajate kohtu ja karistuse hirm seisma. (A. P.)
**) Juudas-äraandja.

Masépa madu südamega
Seal kaebab tsaaril kurbtusega:
“Ilm näeb, teab Jumal weel:
Kakskümmend aastat elu teel
Ta teenind riiki truudusega
Ja ikka tsaari heldusega
On armul ohtralt ehitud…
Mis asub kaebajate mõttes?
Kas tema nüid weel hauda tõttes
Saab äraandjaks arwatud,
Et maha jätta häbi-mäge.
Eks Stanislawile *) ju wäge
Kord põlgades ta keelanud;
Eks külmalt krooni peale waatnud,
Eks kirjad tsaari kätte saatnud,
Kus teda üles kutsutud?
Eks heitnud kõrwa khaani püided **)
Ja Türgi sala üles hüided?
Eks olnud ikka tema hool,
Et seista kindlalt tsaari pool
Ja igat wastast wautada, —
Ei hoolinud ta elust weel —
Ja nüid, ja nüid wõib waenlik keel
Ta halli pead nii häbistada!
Ja kes weel? Ühes Iskraga
Seal Kotschubei, kõik sõbrad seega!…”
Ja were-ahne silma weega
Nii alatult, nii häbita
Sis nende surma nõuab ta… ***)

*) Stanislaw oli Poola kuningas.
**) Õnnetu sõjakäigu ajal Krimmi, soowis khaan Gasi Girei temal Tatarlastega ühendada ja ühes koos Wene wäe peale langeda. (A. P)
***) Oma kirjades kaebas ta, et tema pealekaebajaid wäga kergeste olla piinatud, nõudis järele andmatult nende nuhtlust, kus juures ennast Susannaga, kelle peale ühekohtused wanakesed ilm-süita kaebasiwad, ja grahv Golowkini prohwet Danieliga kõrwa seadis. (A. P.)

Kuis? Kelle surma? Mis ta nõuab!
Ja kelle tütar hõlmas tal?
Kuid külmal mõttel, kaaluwal
Masépa säetud sihil sõuab.
Ta räägib: “Miks ta rumal mees
Nii suisa minu wastu wõttis,
Tal endal mustad püided mõttis,
Ta surma ise otsib ees.
Mis tahtis teha ta, mis ootis?
Mis peale õiete ta lootis?
Ehk — kas siis tütre armastus
Wõib isa süidi alandada.
Kui armul asja unustada,
Siis — mull on endal õnnetus.”

Maria, kaunim marjukene,
Weel maitsed elu magusat!
Weel sa ei aima, hellakene,
Missugust ussi armastad!
Mis ime wõim on sind kül wõitnud
Ja toore waimu külge köitnud
Nii wääramata wäe al?
Kuis oled ohwriks antud tal?
Kuis temas kähar-juuksed, walgeid,
Ta kahwatanud kortsus palgeid,
Ta waund waadet wälkiwat,
Ta kihwtist kõned kawalat
Sa armastad nii ägedaste:
Sa wõisid emast wõõrduda,
Sa wõisid nõnda wagusaste
Ka eksiteele astuda!
Wist pimestawa pilkudega
Sind wanamees on wõrgutanud;
Ja kurjast oma kõnedega
Su selge waimu wangistand;
Sa tema peale õrnusega
Nüid waatad pilgul wallatul,
Sa hoiad teda hellusega,
Su häbi on nii armas sul;
Ta on sul nagu õnne sära,
Kui karskus kallis, kiidulik,
Sest õrnus ella häbelik
Sult langedes on läinud ju…

Ja mis on häbi ilma sees?
Mis hoolid sellest siis Maria,
Kui tema jalge ette siia
Ju waub uhke wanamees,
Kui tema hõlmas unustada
Wõib hetman waewad, raskused,
Kui omad teud, tahtmised
Kõik julgeb talle jutustada?
Ka karskusest ei kahju tal, —
Üks ainus tundmus hinge al
Wast nagu pilw on pimendamas:
See minewik ta mõtte sees;
Seal wanemaid siis enda ees
Ta kodus näeb kurwastamas,
Sest wanaduses waaruwas
Nad aina üksi ohkamas
Ja abi, troosti ihaldamas…
Oh, kui kül oleks teada tal,
Mis heljub ju Ukraina üle!
Kuid tema eest on warju al
Weel saladuse kurnaw süle.

(Esimese luo ots.)

Oma Maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 4, 31. juuli 1886, lk 106-111.

Uue aasta algul

 Hruschtschov-Sokolnikowi laul.
Ümber pannud Jakob Tamm.

Ehk lootus küll meid igal aastal petab;
Uus aasta mööda läeb, kuis endne läind,
Kuis rahwas siiski rõemul wastu wõtab
Noort last, kes päewa walgust näind.

Tall läheb wastu lootus elu-laewast,
Tal tõstetakse terwituseks klaas,
Talt palutakse peasmist hädast, waewast,
Et awatud saaks õnne aas?

Wõib olla, need on mõtted kujud aga,
Mis naerulikud näitwad meie aal,
Kuid kindlalt kanname neid hinge taga
Ja ootame neid usu naal.

Oh, kui meilt lootuski ju ära kauks,
Siis pimedaks läeks hinge otsiw silm,
Siis elu nagu külma hauda wauks:
Tõeks wangitorn siis oleks ilm.

Me usume… Ja kui ka peaks petma
Uus aasta meid, kuis tema kadund kaim —
Tõist saame jälle rõemul wastu wõtma:
Hurraa! uut aastat usub waim!

Oma Maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 4, 15. aprill 1889, lk 238-239.

Kolm palmi

M. J. Lermontowi luuletus.
Ümber pannud Jakob Tamm.

Seal awaras kõrbes Araabia maal
Kolm palmi need kaswasid endisel aal,
Ja palmide warjus, kus wagune wahe,
All oli üks allik, nii wärske, nii jahe;
Ja allikat warjas lai lehtede tiiw,
Et liiga ei teinud tal leegitsew liiw.

Ja paljugi aastaid läks mööda, kuid weel
Ei ühtegi rändajat olnud seal teel,
Ei wõerast, kes oleks ehk wilusse tõtnud
Ja allikast keelele karastust wõtnud;
Ja wähemaks jäiwad ju leekide ees
Mahl warjawais lehtis, woog allika wees.

Kolm palmi siis tõstsiwad nurinat jõul:
“Miks sünnitud siia meid saatuse nõul?
Me asjata asume kõrbes ju ammu:
Kuum kurnab meid, raputab tormide rammu:
Ei kellegi waatele lõbu me loo, —
Su otsus — oh taewas — meil õigust ei too!”

Ja waata — ju sinawa kauguse sees
Tolm kollendab päikese kiirede ees:
Ju kuljuste healedgi kerkiwad kõlal,
Ning elu on ärkamas küngaste õlal…
Ja liugel kui laewadgi laeneselt weelt
Seal kaamelid rias on tulemas teelt.

Ja igaüks kaanel see koormatult käib;
Telk warjaw tall turja peal wilkumas näib;
Käed ajuti awawad telgi ust wäha,
Et nuuskiwad silmad wõiks eemale näha;
Ja wiledat hobust, kes nobe kui nool,
Nii osawalt juhib Araablaste hool.

Loom ajab waest püsti end õhina sees
Ja kargab, kuid sadulas kindel on mees,
Tal woldine ülikuub õlgasi ehib
Ja walendab, laenetab, lipendab, lehib…
Sõit läheb, kui lennul, nii wõimus, nii wäes,
Mees ommeti mängitab oda weel käes.

Ja palmide juure seal ligineb woor,
Ning wilusse kipub nii wana kui noor:
Wett wärsket need tulijad otsima tõtwad, —
Ja palmid neid terwites wastu ka wõtwad,
Ja tuule käes tasaselt painutes pead
Nad soowiwad neile küll õnne küll head.

Kuid waewalt, kui pimedus põhjendab ööd,
Seal kirwes teeb agaralt hukkawat tööd:
Ja eluta langewad palmid nüid maha,
Ning lapsed neilt kiireste kisuwad naha…
Ja katki neil lüiakse kooritud luud,
Ning tulele tuuakse põlised puud.

On aga ju kõrbe pealt kadunud öö,
Woor teele läeb jälle, kui lehwitsew wöö,
Läeb teele ja kõrbesse enese taha
Waest lademe tuhka ta jätab weel maha
Ja seegi seal päikesest põletud saab,
Nii kaua, kui tuul tema laiale a’ab.

Ja praegu on tühi ja kole see koht:
Ei allikat warja seal haljendaw roht;
Ehk allikas prohwetilt palub küll katust,
Kuid laenetew liiw talle ähwardab matust.
Weel raisa kull üksine keeru seal lööb
Ja saaki, mis kätte tal sattunud, sööb…

Oma Maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 4, 15. aprill 1889, lk 233-235.

Poltawa I

Aleksander Sjergejewitsh Puschkini luulelugu.

Wene keelest ümberpannud Jakob Tamm.

Eessõna.
Eesti keele ümberpanekulle.

Luo kauni Sulle luule süles
Toon, Eestirahwas, heldel käel;
Ta ärkand Wene wäljal üles;
Ta wõrsund Wene waimu wäel.

Täis selgust hiilgab tema sisu,
Täis kindlust tema kõne käik, —
Ja kudas küiab waimu isu
Ta lihtne lehkaw luule läik!

Sin liitnud kokku luuletaja
Need läikwad asted ajaluost,
Mil kerkis Wene wõidu kaja,
Mil rauges rammu Rootsi suost.

Need asted kodu Sinu käigil
On hüidnud üles, Eestimaa…
Nad hüidku lõbu luuleläigil
Siin Sinu rahwa rinda ka!

J. T.

Wenekeelse alguskirja.
Eessõna.

Poltawa lahing on üks neist kõige tähtsamatest ja kõige õnnelikkumatest Peetri Suure walitsuse aja sündmustest. Tema peastis Wenemaad waljumast waenlasest; kinnitas Wene walitsust lõuna pool, tegi muretuks uued asutused põhja pool ja näitas riigile Peetrist sisse-toodud uuenduste jõudu ja sõudu.
Rootsi kuninga eksitus on wana-sõnaks saanud. Teda laidetakse ettewaatamata oleku pärast, luetakse tema sõjakäiku Ukrainasse (Weike-Wenemaale) mõtlemata teuks. Kritikuste tahtmist ei jõua ju täita, iseäranis pärast õnnetust. Kaarel läks sellel sõjakäigul ometi Napoleoni kuulsast eksitusest kõrwa: tema ei tõtanud Moskwasse. Ja kas wõis tema oodata, et rahutu Weike-Wenemaa oma Hetmani *) eesmärgi järele ei astuks ja Peetri walitsuse wastu mässama ei hakkaks; et Löwenhaupt **) kolm päewa järestiku löödud saab, et wiimaks 25,000 Rootslast kuninga enese eestwedamisel Narwa joosikute eest pakku põgenewad? Isegi Peeter kahkles kaua pealahingu kui häda-ohtliku asja eest kõrwa hoides. Selles sõjakäigus uskus ka Kaarel XII. wähem, kui kunagi enne, oma õnne: see waarus ju Peetri waimu ees.
Masepa on üks selle aja kõige tähtsamatest meestest. Mõned kirjanikud tahtsiwad temast wabaduse wägilast, uut Bogdan Ehmelnitski’t ***) teha. Ajalugu näitab eda kawalustel ja kuritöödel harjunud auahneks, Samoilowitsch’i, oma heategija, õnnetusse lükkajaks, oma õnnetuma armastuse isa ära hukkajaks, Peetri wastu hakkajaks enne tema wõitu, Kaarli äraandjaks pärast tema langemist: tema mälestus, mis kiriku wandealla pantud, ei wõi ka inimese suo wande eest warju leida.
Keegi kujutas romantilikus uudisjutus Masepat wanaks argpüksiks, kes sõjariistadega ehitatud naisterahwa ees ära kahwatab, peenendatud hirmusi, mis üksi Prantsuse näitemängus kõlblikud on, üles näitab ja muud. Parem oleks tarwis olnud mässawa Hetmani waimu pärisomandusi selgitada ja mitte omawolilikult ajaluolist inimest teistsuguseks teha.

A. Puschkin.

* )  Nõnda nimetati selleaegist Weike-Wenemaa walitsejat, kes aga Suur-Wenemaa käsualune oli.
**) Rootsi kindral.
***) Ehmelnitzki tegi Weike-Wenemaa Poola walitsuse alt lahti ja ühendas Suur-Wenemaaga.

Pühendus

Toon sulle ta — need healed aga
Kas kostawad Su kõrwu ka?
Kas mõistab Sinu waim, nii waga,
Mu hinge iha arwata?
Wõi pühendus, mis luuletaja
Su ette kannab kartuses,
Kui armastusgi, wastu-kaja
Ei kuule Sinu südames?

Oh tunne healegi, mis Sina
Kord nõnda hellalt armastand,
Ja mõtle, et ei ole mina
Sind ialgi weel unustand;
Su kurblik elu, Sinu waade,
Su sõnad, Sinu wiimne heal —
On üksi pühenduse saade,
On üksi õis mu aasa peal

Esimene lugu

Kül Kotschubei *) on kuulus mees.
Käes aasamad tal otsatuste;
Seal sööwad wabaduse sees
Ta hobused nii hooletuste.
Poltawa **) ümber paistawad
Ta hooned, aedades nad aga
Seal tema rikkust näitawad,
Tal nahka, kulda, hõbedat
Kül lahtiselt, kül luku taga.
Ja Kotschubei on uhke mees,
Kuid mitte oma wara üle,
Ei uhkust tema hinge sees
Too õnnistuse ohter süle,
Waid oma tütre üle weel
On uhke tema isameel.

*) Adarsili Leontjewitsch Kotschubei — kindral kohtunik, üks nüidsete grahwide esiwanematest. (A. P.)
**) Poltawa-linn Weike-Wenemaal.

Mis imet ka sel uhkusel:
Maria *) on ju wäga ilus.
Ta õrn, kui õis, mis kewadel
Wast kaswab warjul wõsa wilus.
Ta seisab sirgelt, nagu nool,
Kui kaunim pappel kõrgustikul,
Käib kergelt, kindlalt igal pool,
Kui luik, kes liigub waiksel wool,
Kui hirw, kes hüppab kuristikul.
Rind nagu waht on walge tal;
Ta juukse lokid lehwiwal,
Kui pikse pilwed pimendawad;
Ta silmad tähel särawad,
Ta huuled roosil punendawad.
Ei aga ilu õitsewat
Seal üksi temas imestata:
Ta igal pool on tuttaw weel,
Kui neiu, kel nii mõistlik meel,
Kel rind nii karske, rikkumata.
Ja kosilasi selle eest
Ei wäha talle kokku tõttu;
Maria see ei soowi meest,
Ei ühtegi neist wastu wõta.
Kuid wiimaks hetman ise meel
Ka kuulab teda kosja teel **).

*) Kotschubeil oli mitu tütart; üks neist oli Masepa sugulase Obidowski naine. Seda, kellest siin räägitakse, nimetati Matrena. (A. P.)
**) Hetman Masepa kosis tõeste oma ristitütart eneselle, aga teda ei wõetud wastu. (A. P.)

Kül hetman wana ju ja walge,
Kül kortsus juba tema palge;
Kuid ei ta tuim weel tundmustes:
Ta tunneb armu südames.

Noor süda silma-pilgu süles
Kül kiirgab, kustub. Armu teel
Wast uinub ta, wast ärkab weel —
Uus päew uut iha hüiab üles,
Kuid mitte nõnda kergel nõul
Ja nõnda lendwa ihke läigil
Ei wana süda waardu jõul,
Kes angunud ju aja-läigil.
Kül on ta wisa kuumuma
Ja armu leegil õõguma;
Kuid kerkind leek ei kustu ära:
See õõgub, kunni elu sära.

See pole hirw, kes kalju taga
On kotka peidus kartlikult:
Eestuas ootab neiu aga,
Ta ootab otsust kärsitult.

Ja ema sealta ette tõttab,
Ja käest kindlalt kinni wõtab,
Ning ütleb, ütleb wihaga:
“Oi wanameest, oi paha waiimu!
Ei! Kunni meil weel elu aiimu,
Ei seda siin wõi sündida.
Kül isaks ristitütre wastu
Ta piaks ennast pidama…
Kül aga tahab temaga
Weel abielussegi astu.”
Maria kohkus. Kohtudes
Läks nägu walgeks nagu waha.
Ja minestanult langes maha
Ta trepi peale tuikudes.

Ta ärkas kül, kuid silmad ruttu
Lõi kinni; sõnakestki juttu
Ei kuulutanud tema keel.
Kül wanemad ka waigistada
Ta waimu wõimsalt tahtwad weel,
Et kurja kartust kautada… *)
Kuid asjata. Kaks päewa seal
Kül jalul wast, kül wodi peal
Ei söönud ta, ei joonud juba,
Ei olnud rõõmu, rahu tal.
Ja koidu tõusul kolmandal
Ju oli tühi tema tuba.

*) Wanemad arwasiwad, et Maria kartuse pärast Masepa wastu nõnda suguses waimu waewas oli.

Kõik oli aga udu sees,
Kuis kadus ta. Kuid kalamees
Sel öösel kuulis kerget juttu
Ja sõidu healt, mis soikus ruttu,
Ning kahe ratsu jäljed weel
Ka walgel nähti wälja teel.

Ei wõi ju üksi õitsew mees,
Kel ruugid juuksid, rõõsad palged —
Kül wõib ka see, kes haua ees,
Kel juuksed hallid, hõbe walged,
Noort neiu südant salaja
Siin enda külge siduda.

Ja warsi kostis wanemille
Ka kõrwu teade kohutaw:
Maria — ah mis teutaw —
Ta annud ennast hetmannile!
Nii autu, et nad häbiga
Ei julge juttu uskuda.
Siis alles tõde awalikult
Weel astus üles ilma ees,
Siis alles tunti täielikult.
Mis mõjus neiu waimu sees,
Siis alles selgust saadi sinna,
Miks tanu alla tema minna
Ei tahtnud nõnda tungiwalt,
Miks maadles sala mõtetega
Ja kosijaile karedalt
Seal wastas uhke waikusega;
Miks nõnda waikselt pidu peal
Masepat üksi kuulas tema,
Kui see wast juhtus kõnelema,
Ja karik wiinal kihas seal;
Nüid alles iga tuttaw teadis,
Miks nõnda lustil laulis ta,
Kui istus kuskil üksinda
Neid laulusi, mis hetman seadis *);
Miks waatles waimustuse sees
Ta wäemängu, nagu mees,
Ja miks ta kuulatada püidis,
Kui wägi walitseja ees
Wast hõiskel terwitusi hüidis…

*) Rahwa jut lueb Masepa tööks mõned laulud, mis rahwa mälestuses praegugi weel alles on. Kotschubei kirjutab oma kaebduse kirjas ka ühelt isamaalisest laulust, mida Masepa olla luuletanud. See laul on tähtis, mitte üksi ajaluolikult. (A. P.)

Küll Kotschubei on kuulus mees.
Tal palju sõpru linna sees.
Ta oma au wõib uueks luua,
Poltawat mässu teele tuua;
Wõib uhket wastast hukata
Ja tema oma lossis ka
Tal’ tasumiseks hoopi anda;
Wõib täielikult toore jõu
Kül murda… aga teine nõu
On Kotschubeil ju mõttes kanda.

(Järg tuleb.)

Oma Maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 3, 30. juuni 1886, lk 74-77.

Postipoiss

Wene keelest ümberpannud M. Weske.

Seal sõidab wile postiwanker
Suurt maanteed mööda wurinal,
Ja kellukene kurwal wiisil
Teeb tilla tõlla looga all.

Poiss usin, ta ju tõusis öösel,
Ta ohkas kurwalt südamest,
Ja hakkas laulma lahkeist silmist,
Ta laulis neiu silmadest.

Oh sini silmad, sini-silmad,
Te piinasite poisikest!
Miks kiskusite, inimesed,
Te südant lahti südamest?

Nüid olen üksi, mina waene!…
Ja äkki ajas nelja ta!
Ja lõi siis lustil sõidu mängi
Ja pani laulma linduna.

Oma maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 2, 25. veebruar 1887, lk 119.

Hälli laul

K. R. laul

“Kirjanduse Panteonis” on Wene Keiserliku lauliku uus laul ära trükitud. Kõrge laulik kirjutab alandlikult oma luuletööde alla alati ainult oma nime esimesed tähed K. R. Laul kannab nime “Hälli laul“. Meie katsume teda siin “Rishtij  Westniku” järele, kus ta ära trükitud on, nii heaste kui meil see korda läheb, Eesti keele tõlgis ka Eestlastele tutwaks teha.

Maga sa ehitud hällis
Siid ja sammeti sees!
Maga, mu pojuke kallis,
Kambrikses soojuse käes!

Kuju pealt Jumala Ema
Kurblik ja pühalik silm
Waatab; sind walwamas tema,
Ööseses rahus maailm.

Misuke õrnus ta waates,
Kurwade silmade sees!
Just nagu seisaks su saatus,
Tulewad hädad ta ees.

Kiired on aegade tiiwad!
Tuleb ka sinule tund:
Mured ja hädad sult wiiwad
Rahulist, lapselist und.

Kaitse siis truuist ja soojalt
Mööda läind aegade head;
Täida, mis isamaa pojalt
Oot’wad, kaaswennad ja õed!

Elus on hädasid palju;
Wenelas’ süda ja meel
Hoidku sind kindlalt kui kalju
Usu ja auususe teel!

Seisku sull kahtluses külmas,
Kartustes, hädade sees,
Kannatus-eeskujuks silmas
Lihtprawoslaawlane mees.

Maga siis, lapsuke kallis,
Alles kõik mured on eel,
Maga weel mureta hällis,
Seni kui rahus su meel.

Tasaste sätendab tuli
Pühade kujude ees…
Pojuke, puhka! Su põli
Heljub weel õntsuse sees.

XYZ

Oma maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 2, 15. veebruar 1889, lk 106-107.

Peigmees

Aleksander Sergejewitsch Puschkini jutustus. Ümber pannud Jakob Tamm.

Noor neiuke Natalia,
Kaupmehe tütar, kadus,
Kuid kolmandal ööl korraga
Ta kohkund leiti kodus…
Ja ema isa hagaralt
Seal seletusi nõudwad talt;
Ta aga neid ei kuule —
Ei healt saa üle huule.

2.

Ja mures kurtwad mõlemad,
Nii ema kui ka isa:
Ta suust ei sõna saanud nad,
Waim waikima on wisa;
Aeg wiimaks temalt hirmu wiis,
Ja õdedega jälle siis
Ta jalutama tõttis —
Tee ääres istet wõttis.

3.

Ja kui ta jälle istus seal
Kord oma õdedega,
Siis ilmus eemal maantee peal
Saan kolme hobusega…
Ta sõitis ligi… Saani sees
Seal seisis noor ja uhke mees:
Ta julgelt hooseid juhtis
Ja hoopidel neid uhtis.

4.

Ja sõites, pilgul piiluwal
Sealt waatis neiut tema, —
Ka neiu waatis wastu tall
Ja hakkas wärisema…
Ta jooksis hüides tuppa seal:
“Ma tundsin tema maantee peal!
Just tema oli, tõtke
Ja kohe kinni wõtke!”

5.

Kõik kurwalt seda kuulawad,
Pead kõigutawad kohkel…
Ja isa: “Nüid ehk awaldad,
Mis oled nõnda ohkel…
Kas keegi sind ehk häbistas?…
Kes oli see? Kus elamas?”
Kuid neiu nutab aga —
Ei sõna selle taga.

6.

Üks wanamoor see hommikul
Kaupmehe juurde tõttis
Ja nõnda sõnal silutul
Seal asja ette wõttis:
“Noor neiu kaubaks kodu Teil —
Noor mees on kauba ostja meil:
Nii südi ja nii sirge,
Nii waimukas, nii wirge.

7.

On rikas ta ja mõistlik mees —
Ei kumardagi kõrgust,
Käib nagu mõisnik teiste ees,
On waba mure wõrgust.
Ja kohe mõrsjal kingib ta
Ka kallist nahast kasuka.
Kuld sõrmussedgi uued
Ja sammetised kuued.

8.

Ta Teie tütart eile teel
Näind wärawate taga…
Käed lööme kokku! Mis siis weel,
Kui kirikusse aga!”
Nii räägib mõistu wanamoor
Seal isa ees, kuid neiu noor
Ei tea, mis hirmul teha:
Tal wäriseb kõik keha.

9.

Ja isa ütleb: “Olgu siis,
Mis sõnan juure sinna —
Noh tütrekene, nii on wiis,
Wõid mehele mull minna!
Piad neiu põlwest lahkuma —
Nukk tarwis nurka wisata,
Aeg pesa ehitada,
Kus lapsi kaswatada.”

10.

Tall tütar tahab wastata,
Kuid waub wastu seina,
Seal järsku nutma hakkab ta,
Kui oleks kuulnud leina…
Ja wanamoor see wäledalt
Tall annab juua hagaralt;
Wett kannu seest ka wäha
Ta kallab neiu pähä.

11.

On walul igal waatjal rind, —
Kuid neiu ärkab aga
Ja ütleb: “Isa, kuulen sind,
Su tahtmist täita waga…
Suur pulmapidu tehke siis,
Ka peigmees olgu seal, kuis wiis,
Ja et kõik korras, waatke —
Ka kohus pulma saatke!”

12.

“Su soowi, tütar, täidan ma —
Saad igatahes luba…
Kõik olgu nii…” Ja warsi ka
Käes ongi pulmad juba.
Koos wõerad kõik, kes kutsutud,
Ka lauda mõrsja läkitud…
Seal laul, seal lusti kaja
Weel peigmeest üksi waja.

13.

Waat saanid õuue sõidawad —
Ka peigmeest nüid seal näha…
Kõik terwist jooma tõttawad —
Wiin kipub klaasist pähö.
Ja peigmees sõnab: “Ütelge:
Miks minu ilus mõrsjake
Ei taha süia, juua —
Mis wõis tall muret tuua?”

14.

Ja mõrsja wastab temale:
“Ma awaldan siis seda —
Ehk saan nii waikust waimule,
Jäeb rahule mu süda:
Küll hirmsa une nägin ma…”
Seal ütleb isa: “Räägi ka,”
Mis wõisid unes näha,
Et söök ei korda lähe?”

15.

“Ma nägin unes,” räägib ta:
“Mu käik mind metsa saatis:
Öö oli käes. Kuu üksinda
Mind pilwe pilult waatis.
Ma metsas ära eksisin,
Küll hoolsalt rada otsisin:
Mets tihe — teed ei leida —
Kas meel wõi ära heida.

16.

Ja järsku, nagu ilmsi just
Ees mina maja nägin…
Ma koputasin wasta ust —
Ei wastust… Lahti tegin
Siis uksest sisse astusin:
Sees põles küinal, kohkusin:
Hulk rikkust ees, mis ime:
Ma olin, nagu pime.”

17.

Seal ütleb peigmees: “See on hea:
Saad õnne elus sina…”
Kuid mõrsja wastab: “Ega tea —
Kõik pole rääkind mina…
Hulk rikkust: kulda, hõbedat
Ja riiet kõige kallimat
Ma nägin… kuulge aga,
Mis tuleb selle taga.

18.

Seal kerkis kohe sõidu heal…
Hing aimas minul paha…
Lõin ukse kiirul kinni seal,
End peitsin ahju taha.
Hulk mehi, terwe tosin just
Siis tuli tuppa esikust
Ja ühes õrnakene
Neil ilus neiukene.

19.

Neist ükski tuppa astudes
Ei kuju ette tõtnud,
Ei laua äärde istudes
Peast mütsi maha wõtnud.
Kesk kohta wanem seadis end
Ja head kätt temast alam wend,
Kuid pahemat kätt aga
Sai neiukene waga.

20.

Laul kisal, käral lahti lõi,
Rõem metslik täitis tuba.”
Ja peigmees: “Und ei laita wõi:
Eks rõemu tema luba…
Kuid mõrsja wastab: “Ega tea…
Eks kuula: kõigil meel on hea,
Wiin wirgalt ringi ruttab,
Kuid neiukene nutab.

21.

Ta nutab ärdalt pingi peal,
Ta nutab haledaste,
Kuid wanem wõtab nua seal
Ja ihub hagaraste…
Siis neiu ette astub ta
Ja raiub ühe rapsuga —
Oh koledust, oh paha —
“Hea käe tall õlast maha.

22.

Noh,” ütleb peigmees: “Mis seal weel?
See uni on ju tühi!
Wõi sellep ongi kurb su meel?…
Siin pisar palgelt pühi!…”
Ja mõrsja ütleb: “Kannata —
Kas seda sõrmust tunned sa?”…
Seal kõik, kes seda näewad
Nüid nende ümber läewad.

23.

Käes kukub sõrmus… Peigmees see
Näust walgeks läeb, kui waha…
Kuid kohus ütleb: “Kinni tee!…
Käed rööwlil selja taha!”
Seal rööwel kinni köideti
Ja surma warsti heideti,
Sa neiu kuulsaks ruttu…
Nii lõpetame juttu. —

Oma maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 1, 15. jaanuar 1888, lk 24-26.

Kosk ja hallik

Iwan Krõlowi mõistulaul, ümber p. Jakob Tamm.

Kosk kahinaga kaljult orgu keereldes,
Kord wäikse hallikale ütles hoobeldes,
Kes mäekülje all wast waewalt oli näha,
Kust kandis woogu terwekstegewat.
“Kas pole naljakas? Sa wäike, wett sull wähe,
Kuid Sinu juurde palju wõeraid tõttawad!
Ei pole ime see, et mind käib mõni wahtmas,
Mis käiwad Sinu juures?” — “Terwist tahtmas!” —
All kuuldi hallik ütlewat.

Oma Maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 1, 10. jaanuar 1887, lk 39.

Unenägu

(Lermontowi järel.)

Ma lamasin wist Dagestani kalju pinnal,
Kus päike paistis wäga palawast’;
Seal auras sügaw haaw siis minu rinnal
Ja ikka tilkus weri maha tast.

Nii lamasin ma üksi wõeral rajal,
Ja mustad kaljud ümberringi teal,
Mis tulikuumad lõuna paiste ajal —
Ma magasin, kui surnud seal.

Ma nägin und, et küinla tule walgel
Üht pidu peeti kaugel kodumaal.
Seal mõni uhke neid, kell puna palgel,
Ka naljatades mõtles minu peal’.

Ja kuna teised tihti nalja tegid
Ja rõemsalt siia, sinna käisiwad,
Üht kurwalt istuwat seal nemad nägid,
Ja õhkades ta rinda tõusewat.

Ta nägi waimus kaugel kalju pinnal
Üht surnu keha kuuma liiwa peal,
Weel auras sügaw haaw seal tema rinnal —
Ah, tuttaw oli tall see surnu seal.

Oma Maa: teaduste ja juttude ajakiri nr 1, 10. jaanuar 1887, lk 40.

Näkk

Lermontowi järele Wene keelest J. T.

Näki neiu kuu kumawa walguse käes
Ujus jõe wee woogude wäes;
Kunni kuuni ju pilduda laenete päält
Tahtis hõbetud wahtu ta säält.

Jõgi kohas ja liigutas sügawas wees
Udu pilwi, mis paistsid ta sees;
Näki neiu see laulis; ta halelik hääl
Kostis wastu jõe kallaste pääl.

Tema laulis: “Siin põhjas, kus woogude wiir,
Päewal wirwendab päikese kiir;
Kala karjad siin käiwad, kui salased wäed,
Läikwat kristallist linna siin näed.

Jõe liiwasel woodil siin waikuse sees
Magab pillirool warjatud mees,
Magab wõeramaa wägimees magusat und,
Mida saatnud on laenete sund.

Aga musu, — oh häda, ei tea, miks nii, —
Tal kümust ei ära tali wii;
Tema magab — ei sõnagi kõnele keel;
Ta ei hinga, ei ärka ka weel!…”

Nõnda laulis näkk läikiwa laenete pääl
Sala waluga haledalt sääl;
Jõgu kiigutas keereldes sügawas wees
Udu pilwi, mis paistsid ta sees.

Oleviku Lisaleht nr 44, 26. oktoober 1882, lk 2.

Purje

Lermontowi Парус. F. F.(?)

Üks üksik purje walgendades
Näib merel udu sina seest…
Mis tema otsib kauges maades!
Mis tõukas teda kodu weest?

Tuul hulub: laente mängu trotsib
Mast painudes ja rägiseb…
Ei õnn see ole, mis ta otsib,
Ei õnn, mis eest ta põgeneb.

Ta üle kuldne päike kaalub,
Ta all on klaasist selgem woog
Ja rahuta ta tormi palub,
Just kui tooks rahu tormi hoog.

Oleviku Lisaleht nr 27, 18. juuli 1883, lk 2.

Luik, haug ja vähk

Krõilowi järele Piirikiwi.

Luik, haug ja vähk kord tõtsis
Weikest koormat wedama,
Kärmest riistad rakusd wõtsid,
Et end ette rakenda
Ja siis ihu hingega
Weikest koormat wedada.

Luigekene luule-lindu
Kiskus koormat taewasse,
Haug, see wõttis wõimu rindu,
Kiskus wete woodele,
Wähk aga tassis tagasi —
Koorm ei liikund paigastki!

Kes neist kolmest süüdi kannab
Ehk kel õigus kõigiti —
Kes neil seda otsust annab?
Nad on mehed ikkagi!
Kuid see üks on selge ju:
Wedamine wõimatu!

Oleviku Lisaleht nr 25, 7 detsember 1887, lk 394.

Linnuke

A. Latik, Wene keelest.

Linnukene oksalla,
Linnukene waga!
Ei ta warja salaja
Mingit hinge taga.

Ei ta tea kurbusest,
Waewast ega leinast.
Ei ta punu pesakest
Nutuga — mis heinast.

Öösel oksal suigub ta,
Ja kui tõuseb päike,
Waat’, siis Loojat rõõmuga
Kiidab sääl ta wäike.

Kui on möödas kewade,
Suwe soojus läinud,
Ilm nii umb ja udune,
Silm ju lumet näinud:

Inimestel igaw siis
Kuulda kaebdus’ kära;
Linnukesel õndsam wiis: —
Lendab talweks ära.

Oleviku Lisaleht nr 24, 22. november 1886, lk 373.

Wihma-piisk

Wene keelest A. Piirikiwi.

Piisk kukkus ülewelt,
Küsis teistelt teraselt:
Miks me nõnda kõwaste
Koputame aknasse?
Teised kostsid koorina:
Majas elab kerjaja,
Talle wiime sõnume:
“Leib sul kaswab kauniste!”

Oleviku Lisaleht nr 22, 2. november 1887, lk 347.

Pääsukesed

Wene lauliku Apollon Maikowi laulud. 
Eestistanud M. Kampmann.

Päew päewalt mu rohuaed närtsib,
Ju tühi on lillede koht
Ning tallatud muru on ainult
Weel haljendab hiline roht.

Mul hale, kui leinawat päikest
Ja kollatand lehtesid näen
Ning hilise sirtsude laulu
Ja tormisi kuulama jäen.

Ma räästa alla kord silmad
Tühi pesa on sarika pääl.
Kus olete, pääsuksed, jäänud,
Miks kustund teil laulmise hääl?

Mul meelel nad nägiwad waewa
Ja rõõmu tundsiwad siis,
Kui pesa seest ülesse tõstsid
End weikesi pääkesi wiis.

Päew päewa järel neid waates
Mul ladusast mööda on läind,
Ja kui nad siis hakkasid lendma —
Sest saadik ma pisut neid näind.

Nüüd pesa on tühi, wist kaugel
Ju laulate lõbusat wiit —
Oh tooge mull’, pääsuksed, tiiwu,
Ka sinna ma lendaksin siis.

Oleviku Lisaleht nr 19, 18. september 1889, lk 293.

Heinamaal

Wene lauliku Apollon Maikowi laulud. 
Eestistanud M. Kampmann.

Magust lõhna õhuwoogu
Saadab eilne heinaniit,
Naised kaarutawad loogu
Weeretades laulu wiit.

Sääl ju kuiwa heina kandwad
Mehed kokku rutuga,
Üles koorma otsa andwad,
Koorem kaswab kuhjana.

Wäeti, wilets loomakonti
Tukub ootes koorma ees,
Jalad risti, kõrwad lonti
Juba lasknud une sees.

Aga Muri, õuewahti,
Heina laente pehmuses
Haugub, peab lustijahti
Üles alla hüpates.

Oleviku Lisaleht nr 19, 18. september 1889, lk 292.

1 2 3 5