Pääsukesed

Wene lauliku Apollon Maikowi laulud. 
Eestistanud M. Kampmann.

Päew päewalt mu rohuaed närtsib,
Ju tühi on lillede koht
Ning tallatud muru on ainult
Weel haljendab hiline roht.

Mul hale, kui leinawat päikest
Ja kollatand lehtesid näen
Ning hilise sirtsude laulu
Ja tormisi kuulama jäen.

Ma räästa alla kord silmad
Tühi pesa on sarika pääl.
Kus olete, pääsuksed, jäänud,
Miks kustund teil laulmise hääl?

Mul meelel nad nägiwad waewa
Ja rõõmu tundsiwad siis,
Kui pesa seest ülesse tõstsid
End weikesi pääkesi wiis.

Päew päewa järel neid waates
Mul ladusast mööda on läind,
Ja kui nad siis hakkasid lendma —
Sest saadik ma pisut neid näind.

Nüüd pesa on tühi, wist kaugel
Ju laulate lõbusat wiit —
Oh tooge mull’, pääsuksed, tiiwu,
Ka sinna ma lendaksin siis.

Oleviku Lisaleht nr 19, 18. september 1889, lk 293.