Rubriigiarhiiv: Cezar Bolliac

Kerjuse matus

Luuletanud Rumenia laulik Bolliac.

Eest rahwas, tee päält ära eest! Siit läeb üks rändaja.
Siin kandwad neli waest meest üht kirstu õlaalla,
Ja kirstus wiisil wiletsal üks wäsind uinuja,
Ei ligi ega kaugemal näe ühtki nutma sa.
Kui keegi tast ei hooligi, ei temast küsi ka,
Kuid rahwas hetke põlwili, ehk ta küll kerjaja.

Eest rikkad, sest siin ilmas minemas üks waene rahusse,
Ta pimed silmad pigistas nälg kinni waluste.
Ja tornilt kõlab kella hääl: “Eesmärgil on ta nüüd,
Ta kannatustel ots on pääl, tal käes on rõõm ja hüüd.”
Küll hauassa on ühe hääd, nii sant, kui kuningas. —
Sest wait, wait kroonikandjad pääd, sant mööda minemas.

Eest uhked, kõrged ära eest, siit läeb üks kerjaja.
Ta elu kadus ilma seest, ta ise kaub ka.
Ju ussikesed ootawad all mulla põues tad;
Nii kanged ilma wõitijad, kui tema, kauwad.
Surm wiib ju korda mööda nii, kui waese, rikka ka.
Nüüd uhked, hoidke tagasi, siit läeb üks kerjaja.

Tee lahti, teie wägewad, siit läeb üks rändaja,
Waiksesse aeda wiiaks tad ja pannaks puhkama.
End walmistage warwalt ka ju wiimse kohtule,
Küll kuuleb wiimne mõistija ka waese kaebduse.
Oh ärge püüdke pilgata, teil raske nuhtlus jäeb.
Eest wägewad, üks kerjaja Jumala juurde läeb.

Eestistanud G. E. Luiga.

Oleviku Lisaleht nr 14, 4. juuli 1888, lk 220-221.