Sureja laps

Uhlandi järele M. Kiisk.

“MIs äratas mu unest mind
Nii magus, mahe hääl?
Oh ema, waat’, kes wäljas weel
Nii hilja laulab sääl?”

“”Ei kuulda, näha midagi,
Oh uinu hellaste!
Ei nüüd wist laulma tule ju
Sul keegi, kallike!””

Olevik nr 52, 24. detsember 1894, lk 1133.

Troostita

Mia Holmi laul, tõlkinud M. Kiisk (?)

Wäikses palwes tõstan käed
Kõrge tähte poole ma:
Hellad tähed, ööde küünlad,
Wõtke wähe pidada!

Waiksed tähed, jahutage
Minu walu palawat,
Minu südamesse saatke
Ühte ainust pisarat!

Aga tähed mind ei kuule,
Edasi nad rändawad:
Kõrgest nagu uhkelt alla
Külma pilku saadawad.

Olevik nr. 14, 4. aprill 1894, lk 325